Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 10. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Trình tự thực hiện:
Mô tả 10. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Trình tự thực hiện:
File gắn kèm
10. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.docx