Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 16. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mô tả 16. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
File gắn kèm
16. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.docx