Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 18. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
Mô tả 18. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
File gắn kèm
18. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu.docx