Lĩnh vực Lĩnh vực tư pháp
Tên thủ tục 6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mô tả 6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
File gắn kèm
6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.docx