Lĩnh vực TTHC NỘI VỤ
Tên thủ tục Thủ tục thi tuyển viên chức
Mô tả Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
File gắn kèm
THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC.docx