Lĩnh vực TTHC NỘI VỤ
Tên thủ tục Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Mô tả Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
File gắn kèm