Lĩnh vực TTHC NỘI VỤ
Tên thủ tục Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mô tả Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
File gắn kèm
THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC.docx