Lĩnh vực Lĩnh Vực Di sản
Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mô tả Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
File gắn kèm
Giaáy chứng nhận đủ điêu kiện hành nghề bảo quản tu bổ phục hồi di tích.docx