Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 14. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mô tả 14. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
File gắn kèm
14. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.docx