Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 25. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Mô tả 25. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
File gắn kèm
25. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.docx