Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 29. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện
Mô tả 29. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
File gắn kèm
29. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.docx