Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 30. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện
Mô tả 30. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
File gắn kèm
30. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập.docx