Lĩnh vực Lĩnh Vực Di sản
Tên thủ tục 15. Thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Mô tả 15. Thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh Nam Định.
File gắn kèm
1. Thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh Nam Định..docx