Lĩnh vực Lĩnh vực hợp tác quốc tế
Tên thủ tục 1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mô tả 1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
File gắn kèm
cO9fPBeWy0KFEQtGMẫu Phu lục II, III.docx
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam..docx