Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 5. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Mô tả 5. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức sáng tác tác phẩm mỹ thuật
File gắn kèm
5. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.docx