Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 7. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Mô tả 7. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
File gắn kèm
7. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (Mã quản lý quốc gia.docx
7. Đơn Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (Mã quản lý quốc gia.docx