Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hoá
Tên thủ tục 13. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mô tả 13. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
File gắn kèm
13. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.docx
13. Đơn Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.docx