Lĩnh vực Lĩnh vực Du lịch
Tên thủ tục Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mô tả Bộ phận “Một cửa” nhận hồ sơ, kiểm tra (chỉ nhận hồ sơ hợp lệ, hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung bằng phiếu để hoàn chỉnh hồ sơ) và chuyển cho phòng Quản lý Du lịch xử lý hồ sơ
File gắn kèm
don de nghi.docx
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.doc