Lĩnh vực Lĩnh vực Thể thao
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mô tả Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể
thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
File gắn kèm
74 hoạt động thể.doc