Lĩnh vực Lĩnh vực Thể thao
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
Mô tả Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
File gắn kèm
75 thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận.doc