Số/Kí hiệu 36/UBND-VP2
Trích dẫn V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 04-04-2020
File gắn kèm
14_CV trien khai huong dan thuc hien Chi thi 16TTg (1).pdf
2601_VPCP-KGVX_03042020 (2).pdf