Số/Kí hiệu 2507/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 13-10-2020
File gắn kèm
QD phe duyet phuong an don gian hoa 2020.pdf
Phu luc kem theo QD don gian hoa.pdf