Số/Kí hiệu 1393/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 02-07-2021
File gắn kèm
dc2dd3d5b0b33a6d18_Quyet_dinh_quy_dinh_CN_cua_Thu_vien_tinh.pdf
b1d5052e69dec26d18_Quy_dinh_kem_theo_QD_cua_Thu_vien_tinh.pdf