Số/Kí hiệu 39-HD/BTGTU
Trích dẫn HD báo chí tuyên truyền HN văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành 20-10-2021
File gắn kèm
HD_39signed_20211021090145305300.pdf