Số/Kí hiệu 43-HD/BTGTU
Trích dẫn Hướng dẫn tuyên truyền quý I/2022
Ngày ban hành 29-12-2021
File gắn kèm
HD_43signed_20211229051710501500.pdf