Số/Kí hiệu 5/2022/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 13-04-2022
File gắn kèm
4. QDi chuc nang ... So VHTTDL.pdf
4. QD chuc nang ... cua So Van hoa, TTDL.pdf