Số/Kí hiệu 3835/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Ngày ban hành 30-12-2022
File gắn kèm
QD phe duyet KH PBGDPL 2023.pdf
Ke hoach PBGDPL 2023.pdf