Số/Kí hiệu 64/SVHTTDL-KHTCTH
Trích dẫn V/v thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
Ngày ban hành 18-01-2023
File gắn kèm
CV ra soat du lieu (1).pdf
PL 01 kem CV ra soat du lieu.pdf
PL 02 kem CV ra soat PM.pdf
vb2-64..pdf