Số/Kí hiệu 3819/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030
Ngày ban hành 30-12-2022
File gắn kèm
Kehoach_KHCNDMST_VHTTDL_den30.pdf