Số/Kí hiệu 92-HD/BTGTU
Trích dẫn HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”
Ngày ban hành 10-02-2023
File gắn kèm
HD_92signed_20230217103355883880.pdf