Số/Kí hiệu 841/VPUBND-VP8
Trích dẫn V/v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần
Ngày ban hành 27-12-2023
File gắn kèm
Thông báo văn bản bị bãi bỏ.pdf
nghi-dinh-92-2023-nd-cp-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu.pdf