Trình bày 21-40 trong số 436 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
278/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thuộc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
277/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định
279/QĐ-SVHTTDL18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
280/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổ chức - Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
281/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Di sản Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
282/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
283/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
284/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
285/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
301/QĐ-SVHTTDL24-07-2017Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
05/UBND-XTĐT25-07-2017Giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
584/TB-SVHTTDL03-08-2017Thông báo kết luận của đồng chí giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tháng 8/2017
1762/QD-UBND07-08-2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1763/QĐ-UBND07-08-2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1764/QĐ-UBND07-08-2017Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
593KH-SVHTTDL08-08-2017Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền VHTTDL kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
650/TB-SVHTTDL31-08-2017Thông báo về việc rà soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
324/QĐ-SVHTTDL31-08-2017Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định
325/QĐ-SVHTTDL31-08-2017Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
326/QĐ-SVHTTDL31-08-2017Quyết định về việc phân công công công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định