Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngày 29/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông tư quy định việc tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung thu thập thông tin theo Thông tư số 07/2017/TT- BVHTTDL ngày 29/12/2017 bao gồm thông tin về gia đình; thông tin về bạo lực gia đình; thông tin về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện hằng năm.

Bên cạnh đó, các biểu mẫu, Sổ thông tin về Gia đình để thu thập, cập nhật số liệu cũng được điều chỉnh, đơn giản theo hướng gọn nhẹ và lược bỏ những nội dung như: Hộ gia đình có người cao tuổi; hộ gia đình có trẻ em; hộ gia đình có người tảo hôn; hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đối với thông tin về người gây bạo lực gia đình và nạn nhân bị bạo lực gia đình chỉ thu thập số liệu ở độ tuổi dưới 16 tuổi và từ đủ 60 tuổi trở lên; lược bỏ việc thu thập số lượng cơ sở tư vấn, cơ sở khám chữa bệnh, bảo trợ xã hội, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình... và bổ sung thay thế bằng những biện pháp để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình. Đây cũng là điểm mới của Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL so với Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL.

Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

-Hoa Lý-

Các Tin khác