Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phân công nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn diện các lĩnh vực hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ theo chế độ Thủ trưởng.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Quản lý di sản văn hóa; chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Tổ chức cán bộ; Đào tạo, phát triển đội ngũ; Pháp chế; Kế hoạch - tài chính; Thanh tra, kiểm tra; Công tác cải cách hành chính; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật; Các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác xã hội hóa về văn hóa, thể thao và du lịch; Bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Tổ chức - Pháp chế;

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính và tổng hợp;

+ Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

+ Bảo tàng tỉnh Nam Định.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tại các huyện, thành phố: Thành phố Nam Định; Hải Hậu; Vụ Bản.

2. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Gia đình; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội thuộc lĩnh vực phụ trách; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi Giám đốc đi vắng.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau:

+ Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình;

+ Phòng Quản lý Du lịch;

+ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác VHTTDL tại các huyện: Giao Thủy; Trực Ninh; Xuân Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về Văn học, Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Tuyên truyền cổ động; Điện ảnh; Hành chính - văn phòng; Hoạt động văn hóa, kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng; Quyền tác giả, quyền liên quan; Thư viện; Quảng cáo; Cổng thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tài khoản Văn phòng.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi các đơn vị sau:

+ Văn phòng;

+ Phòng Quản lý Văn hoá;

+ Thư viện tỉnh.

+ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác VHTTDL tại các huyện: Nam Trực; Mỹ Lộc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục Thể thao; Quốc phòng - An ninh thuộc cơ quan Sở; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi Chính phủ và các Liên đoàn, Hiệp hội thuộc lĩnh vực Thể thao; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau:

+ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;

+ Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định;

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác VHTTDL tại các huyện: Nghĩa Hưng; Ý Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông báo số 77/TB-SVHTTDL, ngày 21/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.