Quyết đinh Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết đinh Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2024
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2024
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quí I năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quí I năm 2024
Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2024 của Văn phòng Sở
Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2024 của Văn phòng Sở
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách của sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách của sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2022
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Tết Nguyên đán 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Tết Nguyên đán 2024
Quyết định Về việc công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư năm 2023
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quí IV và 6 tháng cuối năm 2023
Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quí IV và 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Văn phòng Sở
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Văn phòng Sở
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở
Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2023 của Văn phòng Sở
Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2023 của Văn phòng Sở