CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ IV, 6 THÁNG CUỐI NĂM, CẢ NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ IV, 6 THÁNG CUỐI NĂM, CẢ NĂM 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí 4 năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí 4 năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-314)
Quyết định Về việc công bố công khai vốn cấp đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
Quyết định Về việc công bố công khai vốn cấp đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
Quyết định Về việc công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố Công khai quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết quý IV năm 2022
Quyết định Về việc công bố Công khai quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết quý IV năm 2022
Quyết định Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 (487/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (486/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (457/QĐ-SVHTTDL)