Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024
Quyết định Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Quyết định Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
v/v đăng tải tài liệu truyền thông chính sách ban hành văn bản QPPL
v/v đăng tải tài liệu truyền thông chính sách ban hành văn bản QPPL
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
v/v thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022”
v/v thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022”
v/v thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021”
v/v thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021”
V/v triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
V/v triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất