Kế hoạch thực hiện KL số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiệm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối số
Kế hoạch thực hiện KL số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiệm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành  Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với  Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức  các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhân văn nhân kỷ niệm 75 năm  ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhân văn nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đề cương nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Đề cương nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 -2020
Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 -2020