1. Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

Số điện thoại:0949.473.999

Email: nguyentiendung.svh@namdinh.gov.vn

2.Phó Giám đốc: Nguyễn Công Hiệp

Số điện thoại: 0913.579.989

Email: nguyenconghiep.svh@namdinh.gov.vn

3.Phó Giám đốc: Đỗ Quang Trung

Số điện thoại: 0912.431.109

Email: doquangtrung.svh@namdinh.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tâm

Số điện thoại: 0914.530.930

Email: nguyenthitam.svh@namdinh.gov.vn