1. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở

- Năm sinh: 1976

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0228 3644279

- Thư điện tử: nguyentiendung.svh@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: phường Năng Tĩnh, tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

+ Công tác đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thanh tra chuyên ngành;

+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật; pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính;

+ Kế hoạch tài chính; xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia thuộc trách nhiệm của Sở;

- Trực tiếp phụ trách các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Tổ chức pháp chế, Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Sở, Di sản văn hóa, Bảo tàng tỉnh.

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các huyện, thành phố: thành phố Nam Định, Hải Hậu, Vụ Bản.

2. Đồng chí Đỗ Quang Trung - Phó Giám đốc Sở

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.431.109

- Thư điện tử: doquangtrung.svh@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Hùng Vương, tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Gia đình; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội thuộc lĩnh vực phụ trách; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi Giám đốc đi vắng.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau:

+ Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình;

+ Phòng Quản lý Du lịch;

+ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định.

- Phụ trách lĩnh vực công tác văn hóa, thể thao và du lịch tại các huyện: Giao Thủy; Trực Ninh; Xuân Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0914.530.930

- Thư điện tử: nguyenthitam.svh@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Đỗ Huy Liêu, phường Thống Nhất tp Nam Định, tỉnh Nam Định

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về Văn học, Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Tuyên truyền cổ động; Điện ảnh; Hành chính - văn phòng; Hoạt động văn hóa, kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng; Quyền tác giả, quyền liên quan; Thư viện; Quảng cáo; Cổng thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ tài khoản Văn phòng.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi các đơn vị sau:

+ Văn phòng;

+ Phòng Quản lý Văn hoá;

+ Thư viện tỉnh.

+ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định;

- Phụ trách lĩnh vực công tác văn hóa, thể thao và du lịch tại các huyện: Nam Trực; Mỹ Lộc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Đồng chí Nguyễn Tân Anh - Phó Giám đốc Sở

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0913.523.681

- Thư điện tử: nguyentananh.svh@namdinh.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Đỗ Huy Liêu, phường Thống Nhất, tp Nam Định, tỉnh Nam Định

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục Thể thao; Quốc phòng - An ninh thuộc cơ quan Sở; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi Chính phủ và các Liên đoàn, Hiệp hội thuộc lĩnh vực Thể thao; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị sau:

+ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;

+ Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định;

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

- Phụ trách lĩnh vực công tác văn hóa, thể thao và du lịch tại các huyện: Nghĩa Hưng; Ý Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.