Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa
Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, chùa Tháp, thành phố Nam Định
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, chùa Tháp, thành phố Nam Định
Tầm Quan trọng của Chuyển đổi số
Tầm Quan trọng của Chuyển đổi số
Đề án chuyển đổi số lĩnh Thể dục thể thao  giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030
Đề án chuyển đổi số lĩnh Thể dục thể thao giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
 Chuyển đổi số trong ngành du lịch: Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động
Chuyển đổi số trong ngành du lịch: Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động
Ra mắt phiên bản mới Tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch
Ra mắt phiên bản mới Tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch
Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa
Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa
Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng
Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số đã và đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không nằm ngoài xu hướng đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ giúp hình thành những "tấm khiên" vững chắc góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin đối với Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngăn chặn thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa năm 2023
Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp các ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành: cải cách hành chính; thư viện; bảo tàng; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thể dục thể thao (TDTT); điện ảnh; du lịch, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tham dự hội nghị Tập huấn  và Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa" năm 2023
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tham dự hội nghị Tập huấn và Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa" năm 2023
10 - 10 ngày Chuyển đổi số Quốc gia
10 - 10 ngày Chuyển đổi số Quốc gia