1. VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng: Doãn Sinh Nam

Số điện thoại: 0912.443423

Email: doansinhnamsvh@gmail.com

2. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

Trưởng phòng: Trần Văn Quang

Số điện thoại: 0912.208.225

Email:

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 0912.284.464

Email: thuylinhtdtt@gmail.com

4. THANH TRA

Chánh Thanh tra: Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại: 0913.528.991

Email: thanhtrasovhttdlnamdinh05@gmail.com

5. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thanh

Số điện thoại: 0983.667.929

Email: tienthanhvhttdl@gmail.com

6. PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

Trưởng phòng: Vũ Hồng Phong

Số điện thoại: 0912.580.411

Email: vuphongditich@gmail.com

7. PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

Trưởng phòng: Lâm Văn Tiên

Số điện thoại: 0915.303.000

Email: phongquanlytdttnd@gmail.com

8. PHÒNG XDNSVHGĐ

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hòa

Số điện thoại: 0915.182.781

Email: phongxdnsvhgdnd@gmail.com

9. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

Trưởng phòng: Nguyễn Thành Phương

Số điện thoại: 0913.529.002

Email: thuthuydlnd@gmail.com