1. VĂN PHÒNG

Chánh văn phòng: Vũ Hồng Phong
Số điện thoại: 0912.580.411
Email: vuphongditich@gmail.com

2. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hòa
Số điện thoại: 0915.182.781
Email:

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH VÀ TỔNG HỢP
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 0912.284.464
Email: thuylinhtdtt@gmail.com

4. THANH TRA
Chánh Thanh tra: Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại: 0913.528.991
Email: thanhtrasovhttdlnamdinh05@gmail.com

5. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
Trưởng phòng: Lê Thị Hạnh

Số điện thoại: 0914.790.440

Email: phongxdnsvhgdnd@gmail.com

6. PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

Trưởng phòng: Doãn Sinh Nam.
Số điện thoại: 0912.443423
Email: doansinhnamsvh@gmail.com

7. PHÒNG QUẢN LÝ TDTT
Trưởng phòng: Lâm Văn Tiên

Số điện thoại: 0915.303.000
Email: phongquanlytdttnd@gmail.com

8. PHÒNG XDNSVHGĐ
Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thanh

Số điện thoại: 0983.667.929
Email: tienthanhvhttdl@gmail.com

9. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH
Trưởng phòng: Trần Thị Thu Thủy

Số điện thoại: 0972.327.895