Những nội dung chính của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm mục đích phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư
Những chuyển biến tích cực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; là năm thứ hai thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 16/02/2016 của Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định”.
Nâng cao chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng (thôn, xóm, tổ dân phố) văn hóa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh Nam Định
Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa” được thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
Huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018
Sáng ngày 10/01/2018, tại Hội trường Văn hóa trung tâm huyện, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018
Nâng cao chất lượng tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm
Nâng cao chất lượng tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm