Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 -2020

Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 -2020

.

File ttài liệu:
Phan thu 2,3-Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 10 nam.docx

Các Tin khác