Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

File ttài liệu:
Cv HDPBGDPL ve TUYEN TRUYEN PL VE THU HOI DAT 2022.pdf

Các Tin khác