Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam  Định hướng dẫn tổ chức  các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022, thời gian từ ngày 15/3/2022 đến ngày 25/3/2022, với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”.

Nội dung các hoạt động tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; các chủ trương, chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán, lên án các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng...

Bên cạnh đó, Sở đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định bằng nhiều hình thức tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nam Định đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác gia đình như Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021- 2030) và các Kế hoạch, Đề án của các địa phương về công tác gia đình…; lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp, ý nghĩa, thiết thực nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022) tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định.

Các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc: “Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3”; “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”; “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên”.

Phòng Xây dựng NSVHGĐ

Các Tin khác