Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2021

Ngày 01/6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình giai đoạn 2017- 2021 với các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định

Dự Hội nghị ký kết có các đồng chí: Đ/c Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Cao Xuân Hùng- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Vũ Văn Nghĩa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng với sự tham dự của các đ/c lãnh đạo Sở VHTTDL, các đ/c lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của Sở VHTTDL và các đơn vị tham gia ký kết Chương trình phối hợp.

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định và Bộ VHTTDL; sự phối hợp công tác của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Nam Định đã có nhiều bước phát triển mới, đồng bộ theo đúng quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giai đoạn 2011- 2016, Sở VHTTDL Nam Định đã tổ chức tốt công tác phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh thông qua các hoạt động phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị của tỉnh, của địa phương, sự kiện của các ngành; hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ nhân lực và cơ sở vật chất trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy duy trì và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương.

Tại Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác, lãnh đạo các sở, ngành đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2011- 2016 và thống nhất các nội dung phối hợp triển khai công tác đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2017-2021, tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017- 2021. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, các sở, ngành tiếp tục nêu cao vai trò chủ động, trách nhiệm của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác chỉ đạo các phong trào thi đua; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX về “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nam Định” cũng như các Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong giai đoạn mới.

Các chương trình phối hợp công tác giữa Sở VHTTDL Nam Định với các sở, ngành:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021”.

- Công an tỉnh: “ Công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trất tự, an toàn xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch”.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: “Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2017-2021”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: “Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017”.

Các Tin khác