Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019

.

File ttài liệu:
vb3-549.pdf

Các Tin khác
- BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 17/06
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 06/06
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 06/06
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL 05/06
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 27/05
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 04/04
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019 11/03
- Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL 25/02
- Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 15/02
- Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 13/02
- Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 13/02
- Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 03/01
- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 18/12
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018 06/12
- Báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 02/10