1. VĂN PHÒNG

Văn phòng là phòng chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành trong công tác: tổng hợp báo cáo; cải cách hành chính; tài chính- kế toán nội bộ; hành chính, quản trị; quân sự, dân quân, tự vệ; phòng cháy chữa cháy; an ninh, trật tự nội vụ; thi đua khen thưởng; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa"; Cổng thông tin điện tử của ngành và công tác văn phòng đảng ủy.

Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở về tài chính - kế toán; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Văn phòng có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Sở VHTTDL.

Văn phòng có tài khoản, thủ quỹ nhằm phục vụ hoạt động hàng ngày của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc khối Văn phòng.

Chánh văn phòng: Vũ Hồng Phong
Số điện thoại: 0912.580.411
Email: vuphongditich@gmail.com

2. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

Phòng Tổ chức - Pháp chế là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; tiền lương, bảo hiểm xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng; pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ và chế độ chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.

Phòng Tổ chức - Pháp chế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở và hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ chính sách của các cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nam Định.

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hòa
Số điện thoại: 0915.182.781
Email:
hoa.gdnamdinh@gmail.com

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH VÀ TỔNG HỢP

Phòng Kế hoạch - Tài chính Tổng hợp là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện về xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính, thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong địa bàn tỉnh Nam Định, theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài chính tỉnh, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh
Số điện thoại: 0912.284.464
Email: thuylinhtdtt@gmail.com

4. THANH TRA

Thanh tra là phòng chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du, có chức năng giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Chánh Thanh tra: Phạm Anh Tuấn
Số điện thoại: 0913.528.991
Email: thanhtrasovhttdlnamdinh05@gmail.com

5. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

Phòng Quản lý Văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về văn hoá, gồm: Nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo; văn hoá quần chúng; tuyên truyền cổ động; văn học và các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý Văn hóa chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Lê Thị Hạnh
Số điện thoại: 0914.790.440

Email:
lehanhvh@gmail.com

6. PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Doãn Sinh Nam.
Số điện thoại: 0912.443423
Email: doansinhnamsvh@gmail.com

7. PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, gồm: Thể dục, thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệptrên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý Thể dục thể thao chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc trong lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thể dục, thể thao.

Trưởng phòng: Lâm Văn Tiên
Số điện thoại: 0915.303.000
Email: phongquanlytdttnd@gmail.com

8. PHÒNG XDNSVHGĐ

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình; Hướng dẫn thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở và Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thanh
Số điện thoại: 0983.667.929
Email: tienthanhvhttdl@gmail.com

9. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý Du lịch chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Thủy
Số điện thoại: 0972.327.895

Email: thuthuydlnd@gmail.com