Đầu mối cung cấp thông tin

.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

161 Nguyễn Du Phường Vị Hoàng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

1. Người thứ nhất:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ: Giám đốc Sở Văn Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: 161 Nguyễn Du Phường Vị Hoàng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0228.3644279 - 0949473999

- Email: nguyentiendung.svh@namdinh.gov.vn

1. Người thứ hai:

- Họ và tên: Vũ Hồng Phong

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Địa chỉ: 161 Nguyễn Du Phường Vị Hoàng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0228.3644279 - 0912580411

- Email: vuhongphong.svh@namdinh.gov.vn

Các Tin khác