Rà soát và viết sửa đổi, bổ sung các quy trình Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Rà soát và viết sửa đổi, bổ sung các quy trình Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2023
Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2023
Tự đánh giá chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Tự đánh giá chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở VHTTDL
Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở VHTTDL
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022
Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định ban hành, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định ban hành, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo Về việc rà soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông báo Về việc rà soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Kế hoạch triển khai vad áp dụng TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch triển khai vad áp dụng TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN 9001:2008 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch