Trình bày 1-20 trong số 451 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
230/QĐ-SVHTTDL23-05-2024Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
737/SVHTTDL-TCPC22-05-2024V/v tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
1348/QĐ-BVHTTDL20-05-2024Quyết định bổ sung danh mục các môn, các nội dung thi đấu nhóm I, Nhóm II và Nhóm III.
1/2024/TT-BVHTTDL17-05-2024Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
521/VPUBND-VP514-05-2024Quyết định Phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
69/NQ-CP11-05-2024Nghị Quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
179/ĐU10-05-2024về việc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
980/QĐ-UBND08-05-2024Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
651/TB-SVHTTDL08-05-2024Thông báo v/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2024
1158/QĐ-BVHTTDL25-04-2024Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ("Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về VHNT)
99/TB-UBND22-04-2024Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định
540/TB-SVHTTDL17-04-2024Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
540/TB-SVHTTDL17-04-2024Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
540/TB-SVHTTDL17-04-2024Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
751/QĐ-UBND12-04-2024Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
997/QĐ-BVHTTDL12-04-2024Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
988/QĐ-BVHTTDL11-04-2024Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
945/QĐ-BVHTTDL09-04-2024Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
33/CĐ-TTg 07-04-2024Công điện về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
647/QĐ-UBND02-04-2024Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch